Majka Euharistije (330)

Rubbio (Vicenza), 8. kolovoza 1986.
Nakon molitve Krunice, poruka dana usmeno

“Predragi sinovi, koliko se moje Srce raduje što vas vidi ovdje, na ovom svećeničkom hodočašću klanjanja, ljubavi, zadovoljštine i zahvalnosti mome Sinu Isusu, mome Bogu koji je prisutan u Euharistiji, gdje ste došli da biste ga utješili zbog tolike praznine, nezahvalnosti i tolikog nehaja kojima okružuju njegovu stvarnu nazočnost ljubavi u svim Svetohraništima svijeta tolika moja djeca, a napose moji najdraži – svećenici.

Hvala vam za radost koju ste dali Isusovu Srcu koje vam se zadovoljno smiješi, i s nježnošću drhti. Hvala vam za radost koju budite u ljutoj boli Bezgrješnog Srca svoje nebeske Majke.

Ja sam Majka Presvetog Sakramenta.

Majkom sam postala svojim ‘Da’, jer sam trenutkom utjelovljenja omogućila Očevoj Riječi da se spusti na moju djevičansku grud i, premda sam prava Božja Majka, jer je Isus pravi Čovjek i pravi Bog, surađivala prvenstveno u tome što sam dala Isusu Kristu njegov ljudski lik, da bi On, druga božanska Osoba Presvetog Trojstva, Sin suvječan s Ocem, postao u vremenu i čovjek, vaš pravi brat.

Poprimivši ljudsku narav mogao je izvršiti djelo Otkupljenja.

Kako sam Majka Utjelovljenja, tako sam i Majka Otkupljenja.

Otkupljenja koje se ispunjalo od trenutka Utjelovljenja do trenutka njegove smrti na Križu, na kome je zbog svog prihvaćenog čovještva, Isus mogao ispuniti ono što kao Bog ne bi mogao: trpjeti, stradati, umrijeti, nudeći se Ocu za savršeno iskupljenje i dajući njegovoj pravednosti pravu i dostojnu zadovoljštinu.

Uistinu, On je patio za sve vas, otkupljujući vas od grijeha i dajući vam mogućnost da primite onaj blaženi život koji ste svi vi izgubili u trenutku kad su vaši praroditelji počinili prvi grijeh.

Gledajte Isusa dok ljubi, djeluje, moli, trpi, žrtvuje se od trenutka svog silaska u moje djevičansko krilo do penjanja na Križ u toj Njegovoj vječnoj svećeničkoj ulozi kako biste mogli shvatiti da sam Ja iznad svega Majka Isusa Svećenika.

Stoga sam i prava Majka Presvete Euharistije.

Ne zato što bih ga Ja ponovo rađala za ovu otajstvenu stvarnost na oltaru: ta je zadaća sačuvana za vas, moji ljubljeni sinovi!

Ta vaša zadaća toliko nalikuje mojoj majčinskoj ulozi jer i vi, za vrijeme svete Mise i preko riječi pretvorbe, uistinu rađate moga Sina.

Meni su ga prihvatile hladne jasle siromašne i neukrašene špilje, bez ukrasa, a vama ga sada prihvaća hladni oltarni kamen. Ali vi, kao i Ja, rađate moga Sina Isusa. Zato ne možete a da ne budete sinovi posebne, čak najposebnije ljubavi One koja je Majka, prava Majka svoga Sina Isusa.

Ja sam prava Majka Euharistije, jer se Isus uistinu pojavljuje u trenutku pretvorbe zahvaljujući djelu vas svećenika. Vašim ljudskim ‘da’ moćnom djelovanju Duha koji pretvara kruh i vino u Tijelo i Krv Kristovu, omogućili ste mu ovu njegovu novu i stvarnu prisutnost među vama.

On se pojavljuje da bi nastavio djelo Utjelovljenja i Otkupljenja, i da bi ispunio tajnu Kalvarijske Žrtve, što ju je prinio Ocu po svojoj ljudskoj naravi koju je prihvatio zajedno s Tijelom koje sam mu Ja dala. Tako se u Euharistiji Isus pojavljuje u svom božanstvu i sa svojim slavnim Tijelom, onim Tijelom koje mu je dala vaša nebeska Majka, pravim Tijelom koje je rođeno od Djevice Marije.

Sinovi, njegovo je Tijelo slavno, ali nije drugačije, ne radi se, dakle o njegovu ponovnom rođenju. U stvari je to isto ono Tijelo koje sam mu Ja dala, rođeno u Betlehemu, umrlo na Kalvariji, položeno u grob i odande uskrslo, poprimivši novi oblik, božanski, slavni oblik.

Isus u raju ostaje sa slavnim Tijelom Marijin Sin.

Tako je ono što s njegovim božanstvom vi stvarate u trenutku Euharistijske pretvorbe, uvijek Sin Marijin.

Stoga sam Ja Majka Euharistije.

A kao Majka, Ja sam uvijek uz svoga Sina. Tako je bilo na ovoj zemlji, a tako je i sada u raju zbog privilegija mog tjelesnog Uznesenja na nebo; nalazim se tamo gdje je Isus, u svakom Svetohraništu na zemlji.

Kako njemu njegovo slavno Tijelo oslobođeno granica vremena i prostora dopušta da bude ovdje ispred vas, u Svetohraništu ove male crkve na brdu, te istodobno u svim Svetohraništima svijeta, tako je i vaša nebeska Majka sa svojim slavnim tijelom koje joj dopušta da bude i ovdje i svuda, uistinu u svakom Svetohraništu gdje je i Krist.

Moje ga Bezgrješno Srce čini živim, drhtavim i majčinskim, Tabernakulom ljubavi, klanjanja, zahvalnosti i vječne zadovoljštine.

Ja sam radosna Majka Euharistije.

Vi, predragi sinovi, znate, da su ondje gdje je Sin uvijek i Otac i Duh Sveti.

U rajskoj slavi Isus sjedi s desna Ocu, u intimnom savezu s Duhom Svetim, tako da je, kad se od vas pozvan pojavljuje u Euharistiji i pohranjuje u Svetohranište okružen mojim majčinskim Srcem, uz Sina uvijek prisutan Otac i Duh sveti, tu je uvijek prisutno božansko i Presveto T'rojstvo.

Kao i u raju, tako je i ovdje uz svako Svetohranište prisutna u ekstazi i radosti vaša nebeska Majka.

Tu su i svi anđeli raspoređeni u svojih devet korova svjetlosti, da bi svaki pjevao Presvetom Trojstvu u raznim modulacijama harmonije i slave, kojima prosijava u raznim stupnjevima njegova velika i božanska moć.

Oko anđeoskih su korova i svi blaženici i sveti koji upravo iz svjetlosti, ljubavi, vječne radosti i neizmjerne slave, što izlazi iz Presvetog Trojstva, primaju uvijek sve više vječnog blaženstva.

K ovom rajskom vrhu penju se duboka nadahnuća, patnje što pročišćuju, i neprekidne molitve svih duša u čistilištu. K njemu teže željom i milošću koja biva sve veća i veća i čije je savršenstvo proporcionalno s njihovim progresivnim oslobađanjem od dugova počinjenih slabošću i grijehom, sve do trena u kojemu se duše savršeno obnovljene u ljubavi mogu pridružiti nebeskom pjevu oko Presvetog i božanskog Trojstva koje se nalazi u raju i u svakom Svetohraništu gdje je Isus nazočan, čak i u najudaljenijim dijelovima zemlje.

Stoga, uz Krista, Ja sam radosna Majka Euharistije.

Ja sam ožalošćena Majka Euharistije.

Oko Crkve koja trijumfira i Crkve koja se čisti, a kojoj je središte ljubav, tj. sam euharistijski Isus, treba se okupiti i vojujuća Crkva, trebate se okupiti svi vi, moji ljubljeni sinovi, redovnici i vjernici, kako bi složili s rajem i čistilištem vječnu himnu zadovoljštine i hvale.

Danas je, medutim, Isus u Svetohraništu okružen prazninom, zapuštenošću i nezahvalnošću.

U Fatimi sam prorekla ova vremena preko glasa anđela koji se javio djeci i naučio ih molitvu: ‘Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, duboko Ti se klanjam, prinosim Ti presveto Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo našega Gospodina Isusa Krista, prisutnog u svim Svetohraništima svijeta kao zadovoljštinu za sve uvrede, svetogrđa i nehajnosti kojima je okružen...’

Ova molitva bi naučena za ova vaša vremena.

Isus je danas okružen prazninom koju stvarate posebno vi svećenici koji u svom apostolskom djelovanju vrlo često idete u prazno, prema nevažnim stvarima, onima drugotne vrijednosti, a zaboravljate da je središte vašega svećeničkog dana ovdje pred Svetohraništem, gdje je Isus prisutan i pohranjen posebno zbog vas.

Mnogi moji sinovi okružuju ga nehajem i žive kao da On nije prisutan, te kada ulaze u crkvu zbog liturgijskih dužnosti niti ne opažaju njegovu božansku i stvarnu nazočnost među njima.

Često se euharistijski Isus nalazi u nekom zabitnom kutu, a trebao bi biti u središtu crkve, u središtu vaših crkvenih susreta, jer je crkva njegov hram koji je prvo podignut radi Njega, a zatim radi vas.

U mnogim crkvama ponašanje prema Isusu, nazočnom u Svetohraništu, duboko ogorčuje moje majčinsko Srce jer je odložen u neki kutić, kao da je neka nevažna stvar medu tolikima drugima kojima se koristite za svoje crkvene sastanke.

No iznad svega, svetogrđa su ta koja mi danas pletu bolnu trnovu krunu.

Kolike se svetogrdne Pričesti danas događaju!

Može se reći da više gotovo i nema euharistijskog slavlja bez svetogrdnih Pričesti. Da samo možete vidjeti mojim očima koliko je velika ova rana što je izranila svu Crkvu te ju tako ukočila i zaustavila, učinila nečistom i tako bolesnom.

Da gledate mojim očima, ronili biste kao i Ja potoke suza.

Zato, moji predragi sinovi, budite danas vi snažan poziv na puni povratak cijele vojujuće Crkve Isusu koji je nazočan u Euharistiji.

Jer samo je ondje izvor žive vode koja će očistiti njenu neplodnost i oživjeti pustinju u koju se pretvorila; samo je u Euharistijskom Isusu tajna života koji će Crkvi otvoriti druge Duhove milosti i svjetla; samo je ondje izvor njene obnovljene svetosti: Isus u Euharistiji!

Neće vaši pastoralni planovi i vaše rasprave, neće ljudska sredstva u koja pohranjujete pouzdanje i toliku sigurnost, već će samo euharistijski Isus dati Crkvi snagu sveopće obnove koja će je učiniti siromašnom, čistom, evanđeoskom, lišenom svih sredstava u koja se pouzdaje, svetom, lijepom, bez ljage i bora, po uzoru na vašu nebesku Majku.

Želim da se ova moja poruka obznani, te da se uvrsti među one koje su sadržane u mojoj Knjizi.

Želim da se prenese po cijeloj zemlji, jer vas po svem svijetu sve zovem da budete danas kruna ljubavi, štovanja, klanjanja, zahvalnosti i zadovoljštine u Bezgrješnom Srcu One koja je prava Majka – Majka radosna i Majka tako žalosna – Presvete Euharistije.

Blagoslivljam vas u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”

Mrežna stranica www.svecenicki-marijanski-pokret.com koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice.

Slažem se